Kommunestyremøte 21.06.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
Gruppemøte
Gruppemøte
Pause
Pause
Pause
Pause
Referatsaker
Presentasjon - Omstilling
Presentasjon - Oppvekst Numedal
Pause
Velkommen og opprop
PS 30/19 Godkjenning av protokoll fra møte 09.05.2019
PS 31/19 Meldinger og orienteringer
PS 32/19 Tertialrapport for 1.tertial 2019 - Rollag kommune
PS 33/19 Tertialrapport Omstillingsprogrammet 1. tertial 2019
PS 34/19 Tertialrapport - 1.tertial 2019 - Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter
PS 35/19 Etablering av sorteringsstasjon Veggli næringspark
PS 36/19 Lokalisering av Snekkerbua
PS 37/19 Trafikksikkerhetsplan 2019-2023
PS 38/19 Rullering av kommuneplan for Rollag
PS 39/19 Vegnavn fjellområdene i Rollag kommune
PS 40/19 Høringsinnspill til Regional Plan for Hardangervidda 2019-2035
Lunsj
PS 41/19 Høringsinnspill - Regionalt planprogram for vannforvaltning Vest Viken
PS 42/19 Revidering av strategi for Kongsbergregionen - høring
PS 43/!9 Endring i samarbeidsavtale og vedtekter i Kongsbergregionen IKT
PS 44/19 Endring i samarbeidsavtalen for Numedal barnevernstjeneste
PS 45/19 Etablering av Viken kommunerevisjon IKS
webløsning fra Serit Itum