Kommunestyremøte i Rollag 28.05.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Informasjon om øyeblikklige døgnplasser
Orientering om regnskapet for Rollag kommune 2014
Opprop
Spørsmål fra Høyre om selkost oppmåling
17/15 Godjenning av protokoll fra møte 16.04.14
18/15 Meldinger og orienteringer
19/15 Regnskap og årsrapport 2014 for Rollag kommune
20/15 Årsrapport Finansforvaltning 2014
21/15 Årsmelding og regnskap 2014 for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF
22/15 Forespørsel om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise
Gruppemøte
22/15 Forespørsel om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise
23/15 Planprogram for skiltplan Rollag kommune
24/15 Kjøp av grunn langs fv 40 sør for Rollagskrysset
25/15 Salg av areal fra kommunens eiendom gnr. 9 bnr. 4 til Buskerud fylkeskommune v/Statens Vegvesen i forbindelse med vegutbedring ved Mykstufoss bru
Slutt
webløsning fra Serit Itum