Kommunestyremøte i Rollag 23.06.11

Oppløsning:
Laster avspiller
Utdeling av - Drømmestipend
Åpning - opprop
30/11 Referat
34/11 Forslag til vedtekter for Rollag ungdomsråd
Pause
31/11 Tertialrapport 1/2011, Budsjettendringer
32/11 Årsrapport 2010 - skatteoppkreverfunksjonen i Rollag
33/11 Kontrollutvalgets årsrapport 2010
35/11 Overgang fra matrikkeladresser til gateadresser - organisering
36/11 Deltagelse i Forprosjektet "Felles avfallshånftering i Kongsbergregionen"
37/11 Plan for salg og markedsføring for eiendommen Vikje
Gruppemøte
37/11 Plan for salg og markedsføring for eiendommen Vikje
Gruppemøte
37/11 Plan for salg og markedsføring for eiendommen Vikje
38/11 Årsmelding og regnskal for Rollag Boligstiftelse
39/11 Møteplan 2. halvår 2011
40/11 Eventuelt - Høringsutalelse fra Rollag kommunestyre ang. maksimum og minimumsvedier i eiendomsskatt for kraftverk
Slutt
webløsning fra Serit Itum