Kommunestyremøte i Rollag 08.05.2008

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
17/08 Referat/meldinger
19/08 Bygningsmessige endringer for tilpasning av NAV-senter i Rollag kommunehus. Søknad om tilleggsbevilgning
20/08 Økonomiske rammebetingelser - gjennomgang av mulige tiltak
18/08 Regnskap og årsrapport 2007
21/08 Peguleringsplan for Svartløk-Smylehaug-Sundtjønn vest
22/08 Endring i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven. Bestemmelser om bo- og driveplikt mm. Høring
23/08 Eventuelt - Forstudie Ski- og vegtunnell Vegglifjell.
23/08 Eventuelt - Uttallelse ang. fylkesveg 107 og riksveg 40
webløsning fra Serit Itum