Kommunestyremøte i Rollag 16.12.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
98/16 Saken utgår
Informasjon - Kommunikasjonsplan
Opprop
88/16 Godkjenning av protokoll fra møte 24.11.16
89/16 Orientering og meldinger
90/16 Meråpent bibliotek og eventuell flytting av lokaler i Veggli
Pause
91/16 Retningslinjer for godtgjøring av politisk arbeid
92/16 Handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020Budsjett 2017 og Budsjettrammer 2017
Gruppemøte
92/16 Handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020Budsjett 2017 og Budsjettrammer 2017
93/16 Overføring av bevilgninger fra 2016 til 2017
94/16 Delegasjonsreglement for Rollag kommune
95/16 Overordnet vurdering - flytting av Rollag barnehage til Rollag skole.
96/16 Anmodning om bosetting av flyktninger i Rollag kommune 2017
97/16 97/16 Navneendring omstillingsprogrammet: Rollag2020
99/16 Utvidet samarbeid om skatteoppkreving i Kongsbergregionen
100/16 Handlingsprogram 2017-2019 og prioritering av spillemidler
101/16 Møteplan 2017
Avsluttning av møte
Slutt
webløsning fra Serit Itum