Kommunestyremøte i Rollag 20.06.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
32/13 Meldinger og orienteringer
33/13 Referat
34/13 Tertialrapport 1/2013 og budsjettreguleringer
35/13 Tertialrapport 1/13 Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag Resurssenter KF
36/13 Plan for psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner
37/13 Interkommunalt vedtaksteam for tjenester innen psykisk helse og rus for kommunene i Numedal
38/13 Opptak av startlån til viderefordeling
39/13 Rollag boligstiftelse - endring av vedtekter
40/13 Årsmelding og regnskap for Rollag boligstiftelse 2012
41/13 Valg av styre - Rollag boligstiftelse
Gruppemøte
41/13 Valg av styre - Rollag boligstiftelse
42/13 Vertskommuneorganisering NAV Numedal
43/13 Sluttbehandling reguleringsplan for -detaljplan - del av Vegglifjell 31/1
44/13 Sluttbehandling reguleringsplan - del av plan Årset/Votndalen
45/13 Godkjenning av ny selskapsavtale i Buskerud Kommunerevisjon IKS
46/13 Høring - nasjonal forskrift om motorferdsel
47/13 Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper i Rollag
Nytt bokmerke
webløsning fra Serit Itum