Kommunestyremøte i Rollag 13.12.07

Oppløsning:
Laster avspiller
Utdeling av kulturstipend
Opprop
79/07 Referat
80/07 Økonomiplan 2008-2011 - Budsjett 2008
Gruppemøte/pause
80/07 Økonomiplan 2008-2011 - Budsjett 2008
Gruppemøte/pause
80/07 Økonomiplan 2008-2011 - Budsjett 2008
81/07 Revidert forskrift for vann og avløpsgebyr 2008
82/07 Overføring av bevilgninger i investeringsbudsjettet fra 2007
83/07 Søknad om tilleggsbevilgning
84/07 Handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 - 2011
85/07 Prioritering av søknader om spillemidler 2008
86/07 Veterinærvakt - overføring til kommunen
87/07 Høring - Forslag om sammenslåing av politidistriktene i Buskerud
88/07 Opprettelse av politiråd
89/07 Valg av overformynderiet for perioden 2008-2011
90/07 Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. mai 2008 til 1. januar 2013
91/07 Møteplan første halvår 2008
92/07 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum