Kommunestyremøte 07.11.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
Velkommen og opprop
PS 74/19 Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 og budsjettrammer 2020
Pause
PS 75/19 Tertialrapport for 2. tertial 2019 - Rollag kommune
PS 76/19 Tertialrapport - 2. tertial 2019 - Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF
PS 77/19 Tertialrapport 2. tertial 2019 - Omstillingsprogrammet
PS 78/19 Endringer i omstillingsprogrammet - valg av leder, ny kommunelov og avslutningsfasen
PS 79/19 Sluttbehandling - reguleringsplan for Gverset - Svartlie 2018004
PS 80/19 Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan for kulturminner i Numedal
PS 81/19 Nødvendige bygningsmessige tiltak på Veggli skole
Gruppemøte
Nytt bokmerke
PS 82/19 Trafikksikkerhetsplan 2019-2023
Pause
PS 83/19 Frivillighetsstrategi for Rollag kommune
PS 84/19 Endring av selskapsavtale 2020 - IKA Kongsberg
PS 85/19 Valg av medlemmer til villreinnemndene for perioden 2019-2023
PS 86/19 Meldinger og orienteringer
PS 87/19 Godkjenning av protokoll fra møte 07.11.2019
webløsning fra Serit Itum