Kommunestyremøte 12.05.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Orienteringer før møtet
Pause 1
Åpning av møtet
10/16 Godkjenning av protokoll fra møte 11.02.16
RS Referatsaker
11/16 Orientering og meldinger
12/16 Regnskap 2015 Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF
13/16 Årsmelding 2015 Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF
14/16 Medfinansiering til mellomfase Vegglifjelltunnel
15/16 Numedalsutvikling IKS
16/16 Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Rollag kommune
17/16 Sluttrapport for forprosjekt "Regionalpark Numedal - sammen står vi sterkere"
18/16 Sluttbehandling av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019
19/16 Søknad på serverings- og skjenkebevilling Numedalskroa AS
20/16 Sluttbehandling reguleringsplan - Dalhøgd
21/16 Regnskap og årsmelding 2015 for Rollag kommune: Del 1
Pause 2
Pause 3
21/16 Regnskap og årsmelding 2015 for Rollag kommune: Del 2
webløsning fra Serit Itum