Kommunestyremøte i Rollag 03.05.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Velkommen
Orientering Miljøgate
Opprop
PS 13/18 Godkjenning av protokoll fra møte 05.04.2018
PS 14/18 Meldinger og orienteringer
PS 15/18 Regnskap og årsrapport 2017 for Rollag kommune
PS 16/18 Årsrapport finans- og gjeldsforvaltning i 2017
PS 17/18 Regnskap 2017 Idrettsskolen og Rollag ressurssenter KF
PS 18/18 Årsmelding 2017 Idrettsskolen og Rollag ressurssenter KF
PS 19/18 Kontrollrapport 2017 om skatteoppkreverfunksjonen
PS 20/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø
PS 21/18 Plassering av sorteringsstasjon
Pause
PS 22/18 Sluttbehandling av planprogram for kommunedelplan for Vegglifjell
Gruppemøte
PS 22/18 Sluttbehandling av planprogram for kommunedelplan for Vegglifjell forts.
Gruppemøte
PS 22/18 Sluttbehandling av planprogram for kommunedelplan for Vegglifjell forts.
PS 23/18 Samarbeid om tekniske tjenester mellom Flesberg kommune og Rollag kommune
PS 24/18 Frivillighetspolitikk i Rollag kommune
PS 25/18 Evaluering av samarbeidet i Kongsbergregionen
PS 26/18 Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene
PS 27/18 Revidering av politivedtekter for Rollag kommune
webløsning fra Serit Itum