Kommunestyremøte i Rollag 05.09.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Orientering om kommunebarometeret
Opprop
Spørsmål
48/13 Godkjenning av protokoll
49/13 Meldinger og orienteringer
50/13 Sluttbehandling regileringsplan -Glaheimsmogen boligområde
51/13 Sluttbehandling reguleringsplan - Rollag boligområde
52/13 Sluttbehandling reguleringsplan - Middelaldersenter på Nord-Fekjan
53/13 Reguleringsplan - fortetting av Dalsethaugen - Rustvegen, sluttbehandling med meklingsprotokoll
54/13 Høring på handlingsprogram for fylkesveger 2014 - 2017
55/13 Høringsuttalelse: NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer
56/13 Høring - Tannhelsetjenesten i Buskerud, klinikkstrukturplan 2013-2023
57/13 Fylkesdelplan for Hardangervidda - oppnevning av representant til Hardangerviddarådet m.m
58/13 Revidert samarbeidsavtale mellom 26 kommuner i Vestre Viken helseområde og Vestre Viken HF
59/13 Søknad om skjenkebevilling - Rollag Havnevesen
webløsning fra Serit Itum