Kommunestyremøte 21.06.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Pause
Velkommen
Orientering fra Øvre Numedal Fjellstyre
Pause
Opprop
PS 28/18 Godkjenning av protokoll fra møte 03.05.2018
PS 29/18 Orientering og meldinger
RS 4/18 Årsrapport 2017 Kongsbergregionen
RS 5/18 Årsrapport 2017 - Fjellnettverket
RS 6/18 Årsmelding 2017 - Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat
RS 7/18 Årsmelding 2017 - Utmarkskommunenes sammenslutning
PS 30/18 Tertialrapport 1/2018
PS 31/18 Tertialrapport 1 2018 Numedal Folkehøgskole Idrettsskolen Rollag Ressurssenter KF
PS 32/18 Tertialrapport fra omstillingsprogrammet 1. tertial 2018
PS 33/18 Prosjektplan for utarbeidelse av strategisk plan for barn og unges oppvekst i Numedal
PS 34/18 Utbyggingsavtale tillegg utbyggingsavtale for reiselivsbedrifter
PS 35/18 Vegnavn fjellområdene i Rollag kommune
PS 36/18 Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Rollag kommune
PS 37/18 Bestandsplan for elg, hjort og rådyr - Rollag kommune 2018 - 2022
webløsning fra Serit Itum