Kommunestyremøte i Rollag 15.03.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Forstudie helhetlig boligmasse pleie og omsorg - presentasjon
Omstillingsplan for Rollag - presentasjon
Pause
Opprop
10/12 Referat
11/12 Reguleringsplan - Fv. 40 Helle - Lofthus
12/12 Omstilling og nyskapning i Rollag - Omstillingsplan og oppnevning av endelig omstillingsstyre
13/12 Videreføring av Den Grønne Dalen
14/12 Rapport fra forstudie vedrørende helhetlig boligmasse innenfor pleie og omsorg
15/12 Endring i retningslinjer for SFO
16/12 Spesialundervisning og tilpasset opplæring i Rollag kommune forvaltningsrevisjon.
17/12 Endring av vedtekter - Rollag kommunale barnehage
18/12 Ny idrettshall ved Idrettsskolen - sluttrapport for utvidet forprosjekt
19/12 Opptak av nytt Startlån for videreformidling
20/12 Fritak fra verv som kontrollerende overformynder
21/12 Eventuelt
Slutt
webløsning fra Serit Itum