Kommunestyremøte 13.09.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Pause
Velkommen og opprop
PS 38/18 Godkjenning av protokoll
39/18 Meldinger og orienteringer
PS 40/18 Eierstyring og eierskapsmelding 2018 for Rollag kommune
PS 41/18 Selskapsavtale Sør-Øst 110 IKS
PS 42/18 Kvalitetsmelding for skolen i Rollag skoleåret 2017-2018
PS 43/18 Revisjon av forskrift om ordensreglement
PS 44/18 Ny handlingsplan for å sikre et godt psykososialt elevmiljø
PS 45/18 Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder
PS 46/18 Reviderte retningslinjer for bruk og plassering av utviklingsfond for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal
PS 47/18 Utskrivning av eiendomsskatt for 2019
Pause
PS 47/18 Utskrivning av eiendomsskatt for 2019 forts.
PS 48/18 Sluttbehandling reguleringsplan - Steintjønn
PS 49/18 Sluttbehandling av reguleringsplan for Høghaug - Myrefjell
Gruppemøte
PS 49/18 Sluttbehandling av reguleringsplan for Høghaug - Myrefjell forts.
PS 50/18 Sluttbehandling Vegglifjell resort med tilgrensende skiløype
PS 51/18 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingvalget 2019
PS 52/18 Fritak fra politiske verv
webløsning fra Serit Itum