Kommunestyre i Rollag 17.06.2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning
30/10 Referat
31/10 Regnskap og årsrapport 2009
33/10 Arsrapport for kontrollutvalget 2009
32/10 Tertialrapport 1/2010, Budsjettendringer
34/10 Kontrollrapport 2009 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Rollag kommune
35/10 Delegasjonsreglement for Rollag kommune
36/10 Salg av kommunens tomt med lagerbygning ved siden av næringsparken i Veggli
37/10 Institusjonsplasser tilpasset personer med demens
38/10 Eventuelt
TV-aksjon
Orienteringer
webløsning fra Serit Itum