Kommunestyremøte 04.04.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
Velkommen og opprop
PS 11/19 Godkjenning av protokoll fra møte 14.02.2019, 15.02.2019 og 25.03.2019
PS 12/19 Meldinger og orienteringer
RS 1/19 Budsjett 2019 - Idrettskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF
PS 19/19 Søknad om redusert pris for kjøp av kommunale tomter for bygging av seniorboliger i Veggli - seniorboliggruppa
Pause
PS 19/19 Fortsettelse
PS 13/19 Årsrapport om kontrollutvalgets virksomhet i 2018
PS 14/19 Høring - Planprogram for Fossan slamlagune - 65/1
PS 15/19 Eiendomsskatt 2020. Omtaksering/kontorjustering
PS 16/19 Utvidelse av Kongsbergregionen IKT - endring av vedtekter
PS 17/19 Endring av vedtekter for Rollag kommunale barnehage
PS 18/19 Låneopptak fra Husbanken for videre tildeling til startlån
webløsning fra Serit Itum