Kommunestyremøte i Rollag

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning
55/07Referat
56/07 2.tertialrapport 2007
57/07 Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdreg - høring
58/07 Lokal forskrift om hundehold i Rollag kommune
59/07 Opptrappingsplan Psykisk helse 2007-2010
60/07 TV-aksjonen 2007 - "Sammen for barn"
61/07 Konstituering i stilling som rådmann
62/07 Eventuelt - Endring av vedtak i sak 43/07
63/07 Tilsetting av rådmann - Unntatt offentlighet.
webløsning fra Serit Itum