Kommunestyremøte i Rollag 27.10.16

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Rådmannens forslag til Handlingprogran 2017-2020 og budsjett
Status fra omstilling
Pause
Opprop
70/16 Godkjenning av protokoll fra møtet 15.09.16
71/16 Melding og orienteringer
72/16 Tertialrapport 2/16
73/16 Tertialrapport 2 2016 Idrettsskolen
74/16 Bygging av omsorgsboliger for Åpen omsorg - beslutting am oppstart av hovedprosjekt
Pause
75/16 Arbeidsgiverpolitikk og personalpolitiske retningslinjer
76/16 Beredskapsplan - skogbrann/hyttebrann/ulykke - Rollag kommune
77/16 Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019
78/16 Søknad om fritak fra politisk verv
79/16 Valg av meddommere til Kongsberg tingrett 2017-2020
80/16 Oppnevning av dyrevernnemnd 2017-2020 - forslag på kandidater
81/16 Reglement for politiske organer i Rollag kommune
webløsning fra Serit Itum